Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Open Mobi sp. z o.o. sp. k.

Niniejsza Polityka Prywatności, określa podstawowe zasady ochrony danych osobowych, a także zasady przechowywania, i wykorzystywania plików Cookies i dostępu do informacji przechowywanych na urządzeniach Klientów (w tym również potencjalnych klientów) korzystających z usług Open Mobi sp. z o.o. sp. k. oraz odwiedzających stronę openmobi.pl.
 1. Definicje
 2. Spółka: Open Mobi sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, 02-670 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000786538.
 3. Klient: Podmiot korzystający z usług Spółki, z którym została zawarta umowa na realizację usługi, w szczególności podmiot na rzecz którego Spółka przeprowadzać będzie kampanię reklamową.
 4. Użytkownik: użytkownik Internetu lub aplikacji dostarczanej lub obsługiwanej przez Spółkę w ramach realizowanej kampanii reklamowej.
 5. Cookies: dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane i zapisywane w urządzeniu Klienta (w tym również potencjalnego klienta) i innych osób odwiedzających Stronę internetową.
 6. Postanowienia ogólne
 7. Administratorem Danych Osobowych jest Spółka, tj. Open Mobi sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, 02-670 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000786538, świadcząca usługi w ramach Platformy.
 8. Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2001, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/EC (zwanym dalej „RODO”) oraz przepisami krajowymi uchwalonym w wykonaniu lub w związku z RODO.
 9. Przetwarzaniu danych podlegają jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych usług oraz oferowania świadczenia usług, w tym w szczególności dane wymienione w ust. 4.
 10. Ponadto w ramach korzystania z usług świadczonych przez Spółkę gromadzone są również informacje o adresach IP urządzeń Użytkowników oraz innych osób odwiedzających Stronę internetową, które służą jedynie analizie i weryfikacji działania Strony internetowej.
 11. Wszelkie dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami RODO oraz przepisami krajowymi uchwalonym w wykonaniu lub w związku z RODO.
 12. Zbiór zgromadzonych danych osobowych, traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Spółki w specjalnej strefie bezpieczeństwa, z ograniczonym dostępem.
 13. Pliki Cookies, z których korzysta Spółka (zamieszczane w urządzeniu końcowym Klientów (w tym również potencjalnych klientów) i Użytkowników oraz innych osób odwiedzających Stronę internetową Spółki mogą być udostępnione partnerom Spółki oraz współpracującym z nim reklamodawcą lub innym podmiotom.
 14. Spółka przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 15. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa.
 16. Spółka oświadcza, iż posiada niezbędne systemy i stosuje stosowne procedury zabezpieczeń chroniące przed udostępnieniem danych osobowych osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, utratą czy uszkodzeniem.
 17. Dane osobowe są zbierane przez Spółkę dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Spółka oświadcza, że zbierane przez nią dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.
 18. Spółka przetwarza dane w celu realizacji umowy zawartej z Klientem, przeprowadzenia kampanii reklamowej na rzecz klienta, przedstawienia oferty potencjalnemu Klientowi oraz prowadzenia działań marketingowych.
 19. Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 20. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem do Spółki – listownie na adres siedziby bądź mailowo na adres office@openmobi.pl
 21. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – jest nim Piotr Piekarski. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych osobowych, możecie się Państwo z nim skontaktować mailowo: iod@openmobi.pl
 • Postanowienia końcowe
Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności poprzez opublikowanie zmian na Stronie internetowej.